กิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมคลินิกสูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทยและกิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่น เพื่อการดูแลรักษาตลอดจนการส่งเสริมป้องกันสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com