กิจกรรมการพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองชาวตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและผักท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ภายใต้โครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยได้ส่งมอบต้นพันธุ์ยาสมุนไพรให้แก่ตัวแทนเครือข่ายการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวต้นยาที่ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตยาและการนำยาไปใช้ต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com