โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ กิจกรรม COVID WEEK ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 กิจกรรม COVID WEEK ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

          วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับเทศบาลตำบลบุญเรือง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมก้าวต่อไปเดินหน้า COVID WEEK  โดยร่วมมือกับผู้นำชุมชน​ อาสาสมัคร​สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน​ ประชาชน​ตำบล​บุญเรือง จัดกิจกรรมโครงการ U2T Covid-19 Week. ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยแบ่งกิจกรรมเป็น

          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเชิงรุก ทำความสะอาดตลาด โรงเรียนอนุบาล พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

          กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การติดป้ายไวนิลเรื่องการป้องกันตัวจากโควิดและป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 

 

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com