การศึกษาดูงานและศึกษาวิจัยสมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านเกาหลีใต้

            วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร อีกทั้งวิทยาลัยการแพทย์ฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ นำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยการแพทย์ฯ จึงจัดกิจกรรมศึกษาวิจัยสมุนไพรที่นำมาใช้ในการปรุงยาสำหรับขายในตลาดสมุนไพรและสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคของการแพทย์พื้นบ้านเกาหลี รูปแบบการซื้อขายสมุนไพรในตลาดสมุนไพรและการจัดตั้งคลินิกการแพทย์เกาหลีใต้ ตลอดจนขยายผลความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com