ระบบกรอกข้อมูลยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

กรอกเลขประจำตัวประชาชน

- - - -

*** เงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด โปรดรอการติดต่อกลับ ***

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.